Velkommen til Voss jordbruksskule

Miljøsertifisering

Skulen er i med i eit prosjekt for å bli miljøsertifisert. Oppstart er 14 mars, og de neste vekene vil vi arbeide for å bli miljøsertifisert. Under følger litt informasjon om prosjektet.

Kva er miljøsertifisering?

Miljøsertifisering er at ei verksemd gjennomførar ein miljøanalyse og utarbeidar ein handlingsplan for å innfri krava i ein sertifiseringsordning. Når det er verifisert at krava er oppfylde, vil verksemda få utstedt eit miljøsertifikat. I Noreg har ein desse miljøsertifiseringsordningane:

- Grønt Flagg – Miljøpedagogisk sertifisering av skolar. - Blått Flagg – Miljøsertifisering av strender, hamner og båtar. - Miljøfyrtårnsertifisering – Norsk sertifiseringsordning for private og offentlege verksemder. - Svanen – Nordisk miljøsertifisering av produkt og t.d. trykkeri, hotell og daglegvarebutikkar. - ISO 14001 – Krevjande sertifiseringsordning mest egna for større verksemder og spesialetatar. - EMAS – EU sin miljøsertifiseringsordning som tuftar på og er svært lik ISO 14001.

Miljøsertifisering av Hordaland fylkeskommune

Som eit strakstiltak i klimaplan for Hordaland vedtok Fylkestinget 14.10.2008 (sak 54/08): "Det skal arbeidast for å få til miljøsertifisering av institusjonane/einingane i fylkeskommunen." Det er løyvd 1,5 mill. til arbeidet i 2009 og forslag om 1,5 mill. i 2010. Ein koordinator for miljøsertifisering er tilsett frå hausen 2009 og ei koordineringsgruppe for miljøsertifisering er oppretta. Koordineringsgruppa rår til at Miljøfyrtårn vert nytta som den vanlege sertifiseringsordninga for einingane i fylkeskommunen.

Kva er miljøfyrtårn?

For å sertifiserast som Miljøfyrtårn må verksemda saman med ein godkjend miljøfyrtårnkonsulent gå gjennom ein miljøanalyse og deretter oppfylle definerte bransjekrav. Les meir om sertifiserings- ordninga på www.miljofyrtarn.no. Miljøfyrtårn sine bransjekrav tek for seg ulike miljøtema:

- Internkontroll HMS - Arbeidsmiljø - Innkjøp og materialbruk - Energibruk - Transport - Avfalls- og utslippshandtering - Årleg miljørapport

Den enkelte verksemda finn i samarbeid med ein miljøkonsulent fram til løysningar og blir einige om tiltak. Alle tilsette bør vera med i miljøfyrtårnarbeidet for å få eit godt resultat. Når verksemda har oppfylt bransjekrava og laga ein miljørapport, vil ein offentleg sertifisør godkjenne verksemda som då får eit sertifikat og kan nytte ein logo. Sertifikatet er gyldig i 3 år.

Ein forenkla oversikt over miljøfyrtårnkrava som er aktuelle for fylkeskommunen sine einingar er vedlagt. Alle einingar skal oppfylle dei generelle miljøfyrtårnkrava og i tillegg bransjekrav t.d. for kontorverksemd, vidaregåande skule, tannlegekontor og administrerande transportverksemd.