Velkommen til Voss jordbruksskule

Naturbruk

Utdanninga er basert svært mykje på praksis og utplassering i dei lokale verksemdene. Ei slik praksisorientert utdanning vil sjølvsagt vera  motiverande for elevane, og for dei lokale verksemdene er eit slikt samarbeid svært interessant

Temakalender

Haust
Fjellturar, innlandsfiske, storviltjakt, foredling av fisk og kjøt, slakting, innhausting,  traktor, skogskjøtsel, kulturlandskap, husdyrhold, sauesanking, verkstad

Vinter
Skiturer, ski/ brett i heisen, skileik, snøhuletur,  vinterfriluftsliv, sjøfiske, utstyrperiode, byggteknikk, ekskursjonar, husdyrhold, landbruksutstilling, verkstad, HMT, skogsdrift

Vår

Fellturar skogsturar, flora og fauna, naturforvaltning, planting og såing, jordarbeiding, husdyrhold, verkstad, traktor, skog

Studieløpet

Fag og timefordeling

VG 1:
Fellesfag:
12 timar/veka
Programfag: 17 timar i veka, tema innan naturbruk
Prosjekt til fordjupning: 6 timar/veke.
· Villmarksliv - Skogbruk/ teknikk - Husdyrbruk -Hestefag - Naturfag/matematikk VG1T

VG2:
Fellesfag: 9 timar/veke
Programfag: 17 timar i veka, tema innan landbruk
Prosjekt til fordjupning: 9 timer/veke. · Skogfag - Husdyrbruk - Hestefag - Kjemi 1/matematikk R1

VG3:
Fellesfag:
2 timar/veke
Programfag: 23 timar/veke
Valfrie programfag: 5 + 5 timar/veke

VG3 studiekompetanse:
Fellesfag: 25 timar/veke
Programfag: 5 timar/veke naturforvaltning
Valfrie programfag: 5 timar/veke


Kompetansebevis

I løpet av VG1 og VG2 får du ei rekkje kompetansegivande kurs.

 • Plantevernkurs
 • Jegerprøven
 • Varmearbeid
 • Sveisekurs
 • Levande skog 
 • Kva kan eg verta

  Med generell studiekompetanse kan du koma inn på høgskular og universitet. Med fordjuping i realfaga vil dei aller fleste studieretningar vera opne for deg. Kompetanse innan naturbruk vert verdsett i stadig fleire yrke:

  • Ved oppstart av eiga verksemd
  • I arbeid innan grøn omsorg, med born og unge og menneske med særskilte behov
  • Lærar, politi, psykolog, sjukepleiar
  • Gardbrukar
  • Vegleiar innanfor landbruk
  • Sivilagronom, advokat,bioteknolog
  • IT-kandidat, fysioterapeut